Přemysl I. Otakar

Přemysl Otakar I. je považován za jednoho z nejschopnějších panovníků Přemyslovského rodu. V tomto članku  se však nebudeme zabývat jeho osobou, jako spíš jeho politikou. 

V době nástupu Přemysla Otakara I. na český tehdy ještě pořád knížecí stolec, byla provázena mnoha vhodnými politickými okamžiky. Většina členů vládnoucí větve Přemyslovců již nežila a jediný Přemyslovec, který by měl právo vládnout kromě Přemysla Otakara I. byl jeho starší bratr Vladislav Jindřich, který se však vzdal vlády ve prospěch svého mladšího bratra a spokojil se s titulem "markrabě moravský". Navíc v Římsko-německé říši zemřel panovník Jindřich VI. a nastal boj o moc mezi rody Štaufů a Welfů. Tohoto sporu dokázal ve svůj prospěch Přemysl Otakar I. náležitě využít. Díky bojům o moc, také němili římsko-němečtí králové sílu k zásahům do vnitřní politiky českého státu. Přemysl Otakar nejdříve podpořil Štaufského kandidáta Filipa Švábského, který mu za to roku 1198 udělil tato privilegia: dědičný královský titul, zrušení všech předchozích zásahů říše do politiky českého státu a jeho suverenity, uznání českého státu v jeho původních hranicích (Čechy+Morava), právo českého panovníka udělovat investituru pražským biskupům. Po té přešel Přemysl na stranu Welfů. Na stranu Štaufů se ale přiklonil papež (po kterém potřeboval Přemysl, aby jej rozvedl z jeho manželkou Adlétou Míšeňskou, protože si chtěl vzít mladou uherskou princeznu Konstancii Uherskou) a francouzský král Filip August a tak se Přemysl znovu přidal na stranu Štaufů (Přemysl byl vždy velmi vítán, ptotože české vojsko bylo silné a platilo, že kde je Přemysl, tam se vyhrává). Mladý Štaufský panovník za svého pobytu v Basileji roku 1212 daroval Zlatou bulu sicilskou, ve které byla českému panovníkovi potvrtzena všechna dřívější privilegia a navíc se od této doby stal český král jedním ze sedmi kurfiřtů, kteří volili římsko-německého krále. Za své vlády musel po smrti Vladislava Jindřicha (který byl po celý život svému bratru věrný a nápomocný) člit odboji vedeného Děpoldici (tj. vedlejší větev Přemyslovců). Přemysl Otakar I. také zrušil seniorátní nástupnický řád, zavedený Břetislavem I. a zavedl tzv. primogenituru, kdy se stal panovníkem vždy nejstarší syn krále. Již za své vlády roku 1216 zvolil Přemysl svého syna Václava jako spolukrále, aby předešel nástupnickým bojům po své smrti.

Přemysl Otakr I. tak po sobě zanechal perfektně fungující stát s mocným postavením v Evropě, který se mohl v budoucnu stát centrem střední Evropy.

 

autor: Ondřej Truksa

Zlatá bula sicilská

 

Přemysl Otakar I.

Vladislav Jindřich