vláda Václava I.

Václav I. zvaný jednooký byl již za vlády svého otce Přemysla Otakara I. zvolen jako spoluvládce. Tuto věc jeho otec udělal proto, aby se vyhnul nástupnickým bojům o trůn po své smrti. Václav I. navázal na politiku svého otce, bedlivě sledoval vývoj vztahů mezi papežem a říší. Upínal pozornost na rozšíření svého vlivu do Rakouských zemí. V minimálním případě chtěl k českému státu připojit území na sever od Dunaje, v lepším případě získat nástupnictví po rakouských Babenbercích. Zájemců o dědictví Babenberské však bylo více a tak vznikl vleklý konflikt o dědictví Babenberské. V letech ho 1241 - 1242 odvedl od tohoto konfliktu vpád mongolských nájezdníků do Evropy, který se však obešel bez větších potíží (mongolové českým územím pouze projeli, pod kontrolou českého vojska). Vojenské prostředky však neměly v boji o dědictví Babenberské větší výsledky a tak využíval Václav I. diplomatických prostředků včetně sňatkové politiky. Podařilo se mu prosadit sňatek svého nejstaršího syna Vladislava s rakouskou dědičkou Gertrudou. Než se však stačil Vladislav v Rakouských zemích ujmout vlády, umřel. V průběhu 13. století vzrůstala moc české a moravské šlechty, která chtěla stále větší podíl na dosud absolutistické moci panovníka. Václav I. se tento problém snažil řešit silou, ale zůstal téměř osamocen. Zvláště když se jeho mladší velice ambiciózní syn Přemysl Otakar II.  přidal k šlechtickému povstání, byl nucen Václav I. utéct na čas do Míšně. Do Čech se vrátil až poté, co jeden z jeho zbylých přívrženců Boreš z Rýznburka porazil Přemysla Otakara II. při obléhání hradu Most. Václav I. zbavil Přemysla veškerých práv a na čas jej i uvěznil. Nakonec se však usmířili a Václav I. udělil Přemyslu Otakaru II. titul "markrabě moravský". Roku 1250 panovalo v Rakousích a Štýrsku v podstatě bezvládí a tak Rakouská šlechta nabídla vládu českému králi. Ten ji přijal pro svého syna Přemysla Otakara II. a roku 1252 bylo nástupnictví potvrzeno sňatkem mladého Přemysla s asi padesátiletou Markétou Babenberskou, která byla dědičkou Rakouských zemí. Územní a mocenská expanze Přemyslovců však narušila rovnováhu sil v Evropě a proti Přemyslovcům se začali rojit nepřátelé.

 

autor: Ondřej Truksa

 

Václav I. jednooký (Později přišel o jedno oko. pozn.aut.)

Přemysl Otakar II.

 Markéta Babenberská