Karel IV.

 

Karel se narodil 13. května 1316 v Praze. Původně byl pokřtěn Václav. V sedmi letech byl poslán na výchovu k francouskému královskému dvoru, zde také při biřmování dostal jméno Karel. Od roku 1334 vykonával úřad markraběte moravského. Roku 1335 získal titul římského krále. V roce 1344 se významně podílel na založení pražského arcibiskubství. Roku 1346 usedl na český trůn a 2. září 1347 byl korunován. Byl nejvíznamějším vládcem tehdejší Evropy. Zasloužil se o rozšíření českého státu a upevnil jeho nezávislost na německé říši. Zajistil mohutný hospodářský a kuturní rozvoj státu. Vybudoval Svatováclavskou kali a v roce 1348 založil Nové Město pražské. 7. dubna 1348 založil Pražskou univerzitu (dnes Karlova univerzita). V témže roce byl také položen základní kámen Karlova mostu a zanedlouho po té byl vybudován i hrad Karlštejn. V roce 1355 byl v Římě korunován ímskm císařem. V témže roce předložil Karel IV. sněmu Majestas Carolina-zemský zákoník , který však kvůli odporu panstva nebyl přijat. Karel IV. je autorem Vita Caroli (vlastní životopis). 29 listopadu 1378 v Paze zemřel. V prosinci roku 1378 byl v pohřební řeči poprvé nazván "Otcem vlasti". Jeho první manželkou byla Blanka z Valois, druhou Anna Falcká, třetí Anna Svídnická a čtvrtou Alžběta Pomořanská.