Marie Terezie

Marie Terezie se narodila 13.května 1717. Podle pragmatické sankce z roku 1713 po smrti svého otce na trůn usedla třiadvacetiletá arcivévodkyně Marie Terezie. V letech 1740 až 1748 proběhla válka o rakouské dědictví, v níž musela Marie Terezie hájit trůn proti zemím, které neuznali její dědické nároky (Prusko, Sasko, Bavorsko a Francie). V prosinci roku 1740 zaútočil pruský král Fridrich II. na Slezko. Roku 1741 obsadila saská a bavorsko-francouská armáda Prahu. Karel Albrecht Bavorský se prohlásiln českým králem, ale jěště téhož roku Prahu opoustil a v roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Po osmi letech války přišla sice rakouská monarchie o Slezko, Kladsko a Parmu, ale většina zemí uznala pragmatickou sankci. Marie Terezie byla první osvícenskou panovnicí v rakouské monarchii. Provedla také spoustu reforem: byl vytvoře nový berní (daňový) systém, nový celní řád, byly zavedeny jednotné míry a váhy, atd. Roku 1753 proběhlo sčítání lidu. Roku 1756 vypukla tzv. sedmiletá válka (prusko-rakouská) v níž  rakousko usilovalo o znovuzískání Slezka. V roce 1763 se Marie Terezie s konečnou platností Slezka zřekla. Marie Terezie zemřela 29.listopadu 1780. Její smrtí vymřela Habsburská dynastie i po přeslici, na trůn nastoupila Habsbursko-lotrinská dynastie.