Mezopotámie

1)Mezi jakými dvěma řekami ležela Mezopotámie?

    a)Eufrat a Tygrid

    b)Eufrat a Tygris

    c)Aufrat a Tygrys

    d)Indus a Eufrat

2)Jak se nazývala kultura na území Mezopotámie?

    a)El-obejská

    b)Ex-merenejská

    c)mezopotámská

    d)Ulurucká

3)Jak se jemnoval národ, který Mezopotámii do roku 2000 př.n.l. obýval?

    a)Sumerové

    b)Akáďané

    c)Mezopotámci

    d)Efeři

4)Kdo tento národ sjednotil?

    a)Lugalzakessi

    b)Lefelezug

    c)Vemlimis

    d)Elelnses

5)Co z těchto věcí tento národ nevymyslel?

    a)kolo a vůz

    b)hrnčířský kruh

    c)používání železa

    d)stavbu zikurat

6)Který z těchto bohů nebyl bohem tohoto národu?

    a)Šamaš

    b)Thor

    c)Inan

    d)Epona

7)Kde vznikla Asyrská říše?

    a)na severu Mezopotámie

    b)na jihu Mezopotámie

    c)v Indii

    d)v oblasti dnešní Sýrie

8)Která z těchto měst neležela v Asýrii?

    a)Ašur

    b)Ninive

    c)Uruk

    d)Ur

9)Kdo roku 610 dobyl a zničil a Asýrii?

    a)Babylonie

    b)Sumerové

    c)Akaďané

    d)Egypt

    e)Chetité

10)Jak se jmenoval babylonský panovník, který dvakrát dobyl Jeruzalém a zničil Šalamounův chrám?

    a)Nabukadnezar I.

    b)Nabukadnezar II.

    c)Chamurapi

    d)Nabonid

11)Jak se nazýval babylonský zákoník?

    a)zákoník Dvanácti desek

    b)Nabukadnezarův zákoník

    c)Wormská kompaktáta

    d)Chamurapiho zákoník

12)Jak se jemnoval jeden ze sedmi starověkých divů světa, který se nacházel v Babyloně?

    a)vysuté zahrady Semiradiny

    b)maják na ostrově Faru

    c)Rhódský kolos

    d)babylonská věž

13)Kdo dobyl a zničil Babylonii?

    a)Egypt

    b)Asýrie

    c)Indové

    d)Chetité

    e)Persie

    f)Médie

    g)Lýdie

14)Ve kterém roce byl tímto národem Babylon dobyt?

    a)532 př.n.l.

    b)539 př.n.l.

    c)500 př.n.l.

    d)632 př.n.l.

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE