Byzantská říše 6. -11. století

1)Jak se jmenovalo hlavní město Byzanské říše?

    a)Naukritos

    b)Athény

    c)Persepolis

    d)Konstantinopol

2)Rozpadem jaké říše vznikla Byzantská říše?

    a)Řím

    b)Persie

    c)Řecko

    d)Bulharsko

3)Jak se jmenoval panovník, který dobyl na krátký čas zpátky skoro celou římskou říši?

    a)Justinián I. Veliký

    b)Basileos I.

    c)Theodosius I.

    d)Julius Apostata

4)Co byl CORPUS IURIS CIVILIS?

    a)základ občanského práva

    b)zrovnoprávnění křesťanství a řeckého náboženství v rámci byzantské říše

    c)listina, která zaručovala byzantskému císaři neomezenou moc

    d)zrušení otroctví v rámci byzantské říše

5)Co znamenal CESARORAPISMUS?

    a)papež

    b)císař

    c)papež a císař v jedné osobě

    d)systém vybírání daní

6)Kterou z těchto věcí neudělal Justinián I. Veliký?

    a)nechal postavit chrám Hagia Sofia

    b)poslal na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje

    c)ubránil byzantskou říši před nájezdy Hunů

    d)zničil mnoho germánských říší

7)Který panovník ve válce proti Persii získal zpět Sýrii, Jeruzalém a Palestinu?

    a)Michal III.

    b)Basileos II.

    c)Herakleitos

    d)Basileos I.

8)Kdo byli Belisar a Narses?

    a)vojevůdci císaře Justiniána Velikého

    b)synové císaře Herakleita

    c)ministři císaře Herakleita

    d)kmenový vůdci Hunů, útočících na Byzanc

9)Kdo roku 811 n.l. porazil byzantinské vojsko a oblehl hlavní město Byzance?

    a)Hunové

    b)Bulhaři

    c)Slované

    d)Peršané

10)Jaké přízvisko měl císař Michal III.?

    a)opilec

    b)bulharobijce

    c)vítězný

    d)veliký

11)Čím byl v mládí pozdější císař Basileos I.?

    a)milencem císařovny

    b)knězem

    c)lupičem

    d)milencem císaře Michala III.

12)Který císař porazil roku 1014 Bulhary?

    a)Michal III.

    b)Basileos II.

    c)Basileos I.

    d)Konstantin I. Veliký

13)Ve které bitvě tento císař Bulhary roku 1014 porazil?

    a)na Kalce

    b)na řece Strumě

    c)u Goliášových pramenů

    d)u Hattínu

14)Kdo v 11. století útočí na Byzanc?

    a)Seldžukové

    b)Arabové

    c)Frankové

    d)Mongolové

15)Co udělá papež poté, co ho byzanský císař požádá o pomoc?

    a)vykašle se na něj

    b)pošle mu drobnou vojenskou pomoc

    c)vyhlásí 1. křížovou výpravu do Palestiny

    d)nic

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE