Křížové výpravy do Palestiny

1)Který z těchto rytířských řádů vznikl během, nebo po 1. křížové výpravě?

    a)Templáří

    b)Křížovníci s červenou hvězdou

    c)Johannité

    d)Němečtí rytíři

2)Který papež vyhlásil 1. křížovou výpravu do Palestiny?

    a)Urban VII.

    b)Jan XXIII.

    c)Řehoř VII.

    d)Urban II.

3)Kdo byl nejvýznamnějším vůdcem 1.křížové výpravy?

    a)Konrád III.

    b)Raymond z Toulouse

    c)Jindrřich IV.

    d)JIndřich V.

4)Ve kterém roce byl poprve dobyt křížáky Jeruzalém?

    a)1100

    b)1099

    c)1078

    d)1115

5)Který z uvedených států nevznikl po 1.křížové výpravě?

    a)Asirské vévodství

    b)Jeruzalémské království

    c)Edesské hrabství

    d)Antiochijské knížectví

6)Který arabský vojevůdce dobyl Edessu a dal tím podnět pro vyhlášení 2.křížové výpravy do Palestiny?

    a)Saladin

    b)Zengi

    c)Mehmed I.

    d)Angi

7)Který kmen si Arabové pozvali v roce 1071 na pomoc v boji proti Byzanci?

    a)Veldžukové

    b)Mamlůkové

    c)Seldžukové

    d)Osmani

8)Ve kterém roce byla Araby dobyta Edessa zpět?

    a)1145

    b)1158

    c)1102

    d)1114

9)Ve které bitvě byla Araby zcela zničena německá část křížáckého vojska během 2.křížové výpravy?

    a)u Dorylea

    b)u Hattínu

    c)u Goliášových pramenů

    d)u Farsálu

10)Který loupeživý šlechtic drancoval v době míru drancoval muslimské obyvatelstvo a vyvolal tak znovu válku?

    a)Renauld de Chadillon

    b)Richard Lví Srdce

    c)Hugo Kapet

    d)Raymond z Toulouse

11)Ve kterém roce porazil Saladin vojsko jeruzalémského krále v bitvě u Hattínu, po které Arabové obsadily Jeruzalém?

    a)1182

    b)1115

    c)1014

    d)1187

12)Kdo z níže uvedených se nezúčastnil 3.křížové výpravy?

    a)Richard Lví Srdce

    b)Filip II. August

    c)Ludvík VII.

    d)Fridrich I. Barbarossa

13)Ve kterém roce bylo podepsáno příměří mezi Richardem Lví Srdce a Saladinem?

    a)1192

    b)1115

    c)nikdy podepsáno nebylo

    d)1145

14)Ve které křížové výpravě byla místo Palestiny křížáky dobyta Konstantinopol?

    a)4. křížová výprava

    b)7. křížová výprava

    c)5. křížová výprava

    d)3. křížová výprava
 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE