starověká Persie

1)Jaké kmeny se vyskytovaly na území Persie před tím, než tato říše vznikla?

    a)Médové+Peršané+Skytové

    b)Médové+Lýdové+Skytové

    c)Lýdové+Peršané+Asiřané)

    d)Asiřané+Chetité+Médové

2)Jak se jmenovala říše, která Perské říši na jejím území předcházela?

    a)Babylonie

    b)Lýdie

    c)Médie

    d)Chatušaš

3)Jak se nazývalo hlavní město této říše?

    a)Mekben

    b)Ekbatan

    c)Skynox

    dNatabken

4)Proč neproběhla roku 800 př.n.l. bitva na řece Halys?

    a)nepřátelské vojsko uteklo

    b)panovník si nechal udělat věštbu, ta dopadla špatně, takže král od válečného tažení upustil

    c)kvůli zatmění slunce

    d)řeka Halys se do té doby neslýchaným způsobem rozvodnila, takže se vojska k sobě nemohla dostat

5)Který panovník porazil vojsko předchozí říše a vytvořil Perskou říši?

    a)Kambyses

    b)Kyros II. Veliký

    c)Dareios I.

    d)Kyros I.

6)Ve kterém roce Kyros II. dobyl Babylon?

    a)539 př.n.l.

    b)540 př.n.l.

    c)537 př.n.l.

    d)505 př.n.l.

7)Jaké město dobyl perský panovník v roce 538 př.n.l.?

    a)Chatušaš

    b)Veset

    c)Athény

    d)Jeruzalém

8)Který panovník v roce 530 př.n.l. dobyl a ovládl Egypt?

    a)Dareios I.

    b)Xerxes

    c)Kambyses

    d)Achajmen

9)Jak se nazývalo hlavní město Persie v době vlády Dareia I.?

    a)Persepolis

    b)Sardy

    c)Ekbatan

    d)Théby

10)Jaké náboženství Peršané vyznávali?

    a)Doroastrismus

    b)Zoroastrismus

    c)Hinduismus

    d)Buddhismus

11)Jak se jmenoval hlavní (sluneční) bůh jejich náboženství?

    a)Ahuramanju

    b)Anukarman

    c)Aruderax

    d)Ahuramazda

12)Jak se nazývala vládnoucí dynastie v Persii?

    a)Achajmenovci

    b)Basilejovci

    c)Ramessovci

    d)Nabukadnezarovci

13)Který panovník začal válku z Řeckem?

    a)Xerxes

    b)Dareios II.

    c)Dareios I.

    d)Dareios III.

14)Kdo poskytoval Persii lodě v boji proti Řecku?

    a)Fenicie

    b)Egypt

    c)Etruskové

    d)Kréta

15)Jak se nazývaly správní jednotky (kraje) ve starověké Persii?

    a)Susy

    b)Satrapie

    c)Župy

    d)Lerxie

16)Kterého perského panovníka porazil Alexandr Makedonský a poté obsadil celou Persii?

    a)Dareios I.

    b)Dareios III.

    c)Dareios II.

    d)Dareios IV.

 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE