starověký Řím-republika

1)Jak se jmenoval první zákon římské republiky?

    a)zákon 11 desek

    b)zákon 12 spisů

    c)zákon 12 desek

    d)konzulův zákon

2)Kdy byl výše zmíněný zákon vydán?

    a)510 př.n.l.

    b)420 př.n.l.
    c)450 př.n.l.

    d)50 n.l.

3)Jaký byl nejvyšší možný úřad za římské republiky a na jak dlouho byli voleni jeho vykonavatelé?

    a)konzul - 1rok

    b)kvestor - 1rok

    c)praetor - 4roky

    d)aedil - 2 roky

4)Co byly secese?

    a)umělecké slohy

    b)vojenská tažení proti Kartágu

    c)protestní odchopdy aristokracie z Říma

    d)protestní odchody plebejců z Říma

5)Kdo v roce 390př.n.l. dobyl a zničil Řím?

    a)Germáni

    b)Keltové

    c)Punové

    d)Ilyrové

6)Čím se proslavil Publio Cornelius SCIPIO Africanus?

    a)dobyl na Kartágu Hispánii a zahchránil řím od zkázy

    b)porazil Numidského krále

    c)porazil Spartaka

    d)dobyl Řecko a Makedonii

7)Kdo zavedl oddíly pretoriánů?

    a)Gaius Julius Caesar

    b)Lucius Cornelius Sulla

    c)Gaius Gracchus

    d)Gaius Marius

8)O co se neúspěšně pokoušeli bratři Tiberius Gracchus a Gaius Gracchus?

    a)o dobytí Kartága

    b)o převrat a převzetí moci jako diktátoři

    c)o hospodářskou reformu

    d)o dobytí Parthské říše

9)Ve kterém roce získali všichni obyvatelé Itálie římské občanství?

    a)90 př.n.l.

    b)85 př.n.l.

    c)120 př.n.l.

    d)88 př.n.l.

10)Kdo byli Populáři a Optimáti?

    a)dvě římské politické skupiny

    b)dva typy úřadů které se starali o hospodářství a daně Říma

    c)dva typy gangů vyskytujících se v ulicích Říma

    d)zástupci dvou komor římského senátu

11)S kým válčili Římané v punských válkách?

    a)s Huny

    b)s Katágem

    c)s Řeky

    d)s Germány

12)Co znamenal nápis SPQR?

    a)Rozděl a panuj.

    b)značka legie

    c)Senát a lid římský.

    d)Skratky hlavních římských chrámů

13)Kdo porazil Teutony a Kimbry?

    a)Gaius Julius Caesar

    b)Gaius Marius

    c)Markus Antonius

    d)Pompeius

14)Kdo měl na starosti soudy a soudní moc?

    a)Praetor

    b)Konzul

    c)Tribun lidu

    d)Pontifik
 

 

VÝSLEDKY K TESTU ZDE